Zmiany w przepisach dot. kas fiskalnych

1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących użytkowania kas fiskalnych:

Faktura na firmę tylko do paragonu, który zawiera NIP nabywcy

Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy na paragonie będzie widnieć numer NIP nabywcy towaru lub usługi.

Zmiana ta dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami. W przypadku transakcji pomiędzy firmą a osobą prywatną, obowiązują dotychczasowe przepisy.

W przypadku, gdy sprzedawca dokonuje ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej nie posiadającej możliwości wpisania numeru NIP odbiorcy – nie ma on obowiązku wymiany kasy, ale fakturę z numerem NIP może wystawić tylko i wyłącznie w momencie sprzedaży, bez uprzedniego wystawienia paragonu fiskalnego.

Kasy fiskalne online

Nowelizacja ustawy o kasach rejestrujących wprowadziła zupełnie nowy typ kas rejestrujących, tzw. kasy fiskalne online. Kasy nowej generacji przesyłają w sposób ciągły i zautomatyzowany z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesyłanie tych danych odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej. Dane z kas trafią do nowo utworzonego Centralnego Repozytorium Kas.

Przesyłane są w szczególności informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Wprowadzony został harmonogram obowiązkowej wymiany dotychczasowych kas fiskalnych na kasy online dla poszczególnych rodzajów działalności:

od 1 stycznia 2020 r.:

  • podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

od 1 lipca 2020 r.:

  • świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

od 1 stycznia 2021 r. – świadczenie usług:

  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

od 1 stycznia 2023 r. – pozostali podatnicy.