Pozostałe usługi księgowe

Świadczymy również inne usługi związane z księgowością:

  • pomoc w opracowaniu lub optymalizacji polityki rachunkowości (zakładowy plan kont, metody wyceny aktywów i pasywów, instrukcja obiegu dokumentów, itp.),
  • sporządzanie sprawozdań do GUS, deklaracji PCC, podatku od nieruchomości, opłat za korzystanie ze środowiska,
  • wsparcie podczas postępowań podatkowych, audytów i kontroli,
  • wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty, kompensat,
  • współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdania finansowego podmiotu,
  • obsługa kontaktu z pracownikami banków, leasingodawców i innych instytucji w zakresie przekazywania informacji finansowych,
  • nadzór księgowy nad samodzielnie prowadzoną księgowością.