Oświadczenie dot. kas fiskalnych

Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wprowadziło obowiązek zapoznania osób prowadzących w firmie ewidencję na kasie fiskalnej z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Pracownik przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Na mocy przepisów przejściowych, pracownicy/zleceniobiorcy/inne osoby, które już ewidencjonują sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych są zobowiązani do złożenia oświadczenia w terminie 31 maja 2019 roku.

Natomiast osoby, które dopiero rozpoczną pracę z kasą, muszą przekazać podatnikowi podpisane oświadczenie jeszcze przed zaewidencjonowaniem pierwszej sprzedaży.