Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Informujemy, że 13 lipca 2020 roku upływa ostateczny termin rejestracji informacji o beneficjentach rzeczywistych i reprezentantach.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Obowiązek dotyczy spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnych.

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W praktyce oznacza to zgłoszenie wszystkich członków zarządu, jak również wszystkich wspólników posiadających więcej niż 25% udziałów spółki / 25% głosów na zgromadzeniu wspólników (przy uwzględnieniu dodatkowych uprawnień / przywilejów wynikających z umowy spółki, np. 3 głosy na 1 udział).

 

Poniżej link do strony Ministerstwa Finansów, z której można wysłać zgłoszenie do CRBR:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłoszenie musi wysłać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentacji spółki (członek zarządu/prokurent) – wykorzystując profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Przy łącznej reprezentacji wniosek musi być podpisany przez 2 lub więcej członków zarządu (zgodnie z reprezentacją w KRS).

W przypadku braku terminowej rejestracji ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje m.in. karę pieniężną: nawet do 1 miliona złotych.